Mottó

„Erős, megingathatatlan meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik forrása marad.”

Ifj. Gróf Andrássy Gyula: A száműzött Rákóczi

Bejegyzések

Id. Gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő konferencia.

Id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére „A Providenciális Államférfi” címmel nemzetközi konferencia került megrendezésre 2023.09.22-én az Ifj Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft közös szervezésében a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. Az emlékkonferencia védnökei tették még felemelőbbé a rendezvényt: Székely Ernő, Csíkszentkirály (Románia) polgármestere, Kún István Krasznahorkaváralja (Szlovákia)polgármestere, Gémesi …

ifj. Gróf Andrássy Gyula és Zichy Eleonóra grófnő megtalált ideiglenes temetkezési helyének feltárása

Az esemény 2019. április 16.-án történt, dr Susa Éva biológus-antropológus szakértő, iü. főtanácsos, Szőke Mátyás régész, Molnos Mária iü tanácsos, Dudás Eszter szakmai érdeklődő, dr Szeiler Erika ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke, Szabó László filmes szakember az alapítvány felkérésére, Laczkó Árpád az ásató munkások vezetője, Balog Tibor, Szőke Attila, Jóni István ásató munkások …

Rólunk

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én jött létre magánszemélyek adományaiból és a Fővárosi Bíróság 2010. március 4-én kelt végzésével került jogerősen nyilvántartásba véve.


Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy Ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét, elméleti munkásságát, a ma is időszerű eszméket a közvélemény számára is ismerté tegye rendezvények, filmalkotások, kutatások, műemlékek ápolása révén is.

       Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány szakmai tevékenységének bemutatása

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, céljának megfelelően, elkötelezetten és szakadatlanul, tiszteletben tartva a történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország állami folytonosságát és a nemzet egységét, megalakulásától kezdve végzi munkáját. Munkájával részese annak a szerződésnek, amely a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között van érvényben, és ami jelenleg is fontos pillérje a magyar   nemzetnek, Magyarországnak és Magyarország Alaptörvényének is. Az Alapítvány működése értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű hazai és külföldi szakmai körökben továbbá az emberek szélesebb körében is. Az Alapítvány több mint tizennégy éves működése során az alábbi programokat valósította meg:

 • Az Alapítvány könyvet adott ki névadójáról 2010. nyarán „Ifj. Gróf Andrássy Gyula-az Európai utas” címmel a Hadtörténet Intézet és Múzeummal közösen. A szerzők útján a kötet 14 évvel ezelőtt igyekezett a köztudatba visszahozni az Andrássyakat, a magyar nemzet elkötelezett hívét, ifj. gróf Andrássy Gyulát.
 • A sikeres kötet bemutatójára cca 80 szakmai érdeklődő jelenlétében került sor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében 2010 november 10-én. Ezzel a kötettel tiszteleghettünk egyben ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulójának. Az emlékkönyv áttekintő képet adott ifj. gr. Andrássy Gyula sokoldalú tevékenységének centrális kérdéseiről (belpolitika, jog- és alkotmánytörténet, külpolitika, európai integráció, hadtörténet, gazdaságtudomány, heraldika, szellemtörténet, képzőművészet-mecenatúra, művészetfilozófia). A jeles történészek által írt, átfogó tanulmányok mellett a történelmi egyházak (római katolikus, református, evangélikus, baptista és izraelita) képviselői is árnyalják az államférfiról kialakított képet. A zárszót dr. Horváth Attila alkotmányjogász, kuratóriumi elnök mondta, aki ifj. gróf Andrássy Gyula a magyar jogállamiság továbbfejlesztésében végzett tevékenységét, alkotmánytörténeti koncepcióját és a Szent Korona-tan tudományos megalapozásában játszott szerepét méltatta. A jeles jogtörténész kiemelte Dr. Szeiler Erika áldozatos segítségét.
 • Ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évforduló tiszteletére, az Alapítvánnyal együttműködve, a Magyar Posta felülbélyegzett képeslapot bocsátott ki, ezzel is méltatva és megköszönve ifj. gróf Andrássy Gyula a magyar nemzetnek adott és hátrahagyott szellemi és épített örökségét.
 • 2010. december 09-én 16.00 órakor került sor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megyeházán Az Európai Utas– ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete c. emlékkönyv könyvbemutatójára. „Amikor százötven évvel ezelőtt, ifjabb gróf Andrássy Gyula megszületett, egy csodálatos pálya indulhatott el. Olyan politikus lett belőle, aki foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, hadügyi kérdésekkel. Személyében egyidejűleg volt kül- és bel-, gazdaság- és társadalompolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, mecénás, mai szóval „európai utas”, intelligens menedzser és még sok minden, ezeken kívül. Életével példaként szolgálhat a fiatalok és idősek számára egyaránt. Olyan példa, akinek a munkásságát tanítani kellene a jelenlegi és az elkövetkezendő generáció számára is.” – hangsúlyozta Holló József ny. altábornagy. Sesták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke beszélt többek között arról, hogy a könyvbemutató napja egybeesik a tiszadobi Andrássy kastély és parkjának felújításával kapcsolatosan készült kivitelezői szerződés aláírásával. A felújítást a megnyert EU pályázat kapcsán sikerül elvégeztetni. Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula életével és munkásságával önzetlenül szolgálta hazáját. Dr. Szeiler Erika hangsúlyozta, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula belügyminiszteri működésének talán legjelentősebb lépése volt a magyar jogállamiság továbbfejlesztése. Andrássy bebizonyította, hogy a magyar király, a magyar Szent Korona tagjaként önálló jogosultsággal bír és ezért a magyar királyság soha sem volt alárendelve a császárságnak, és a legfőbb törvényhozó hatalom a király és az egész nemzetet kifejező Szent Korona továbbá azt a tényt, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula munkássága az alkotmány terén hidat jelenthet a XXI. századi alkotmány módosításának koncepciójához.
 • 2011. május 14. napján 10.00 órai kezdettel került sor a Gödöllői Királyi Kastélyban, az Európai Unió Elnökségének színhelyén, Ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékére megrendezett konferenciára, különös tekintettel a magyar történeti alkotmányra és Szent Koronára. A konferencia fővédnöke: Dr. Vizi E Szilveszter Elnök úr volt, a konferencia meghívott előadói  és előadások témája: Dr. Révész T. Mihály – Ifj. gróf Andrássy Gyula a polihisztor, Dr. Gergely András – Ifj. gróf Andrássy Gyula a kiegyezésről, Dr. Horváth Attila – Ifj. gróf Andrássy Gyula és a magyar történeti alkotmány, Dr. Máthé Gábor – Ifj. gróf Andrássy Gyula és a Szentkorona Tan, Dr. Jeszenszky Géza – Ifj. gróf Andrássy Gyula diplomáciája az I. világháború alatt.

Dr. Szeiler Erika bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az Alapítvány célja nem csupán a nagy magyar személyre való emlékezés, hanem a máig is aktuális gondolkodó eszméinek megismertetése, aktív közreműködés ezen eszméknek a közgondolkodásba való beépülésében. Ifjabb gróf Andrássy Gyula politikus és egyben tudós is volt, aki egy hatalmas pályaívet, óriási teljesítményt hagyott maga után, amely teljesítmény azért is különleges érték, mert a legnehezebb történelmi korszakokban sem bicsaklott meg. Ifj. Gróf Andrássy Gyula soha sem adta fel elveit. Kiemelésre került, hogy hálásak vagyunk mind Ifj. Gróf Andrássy Gyulának, mind szüleinek, akik segítették, hogy azzá legyen, aki lett- egy európai utas.

 • 2012. június 8. napján 10.00 órai kezdettel a Stefánia Palota és Kulturális Központ Tükör Termében nemzetközi jótékonysági konferenciára került sor „Krasznahorka Vára- közös örökségünk és Ifj. gróf Andrássy Gyula” címmel. A konferencia fővédnöke: Dr. Martonyi János egyetemi tanár, külügyminiszter volt. A konferencia meghívott előadói és előadásuk: Dr. Holló József ny. altábornagy – Ifj. gróf Andrássy Gyula az európai utas gondolkodó, Dr. Pandula Attila docens – Muzeális értékek és műkincsek Krásznahorka Várában, Dr. Basics Beatrix művészettörténész – Ifj. gróf Andrássy Gyula és Krasznahorka, Dr. Kónya Péter egyetemi tanár -a 17-18 sz.Krasznahorka, a Vár , mint a régió – Eperjes, Szlovákia központja, Dr. Horváth Attila docens – Ifj. gróf Andrássy Gyula és a Magyar Történeti Alkotmány, Dr. Gergely András egyetemi tanár – Krasznahorka mitológiája és jövője. Dr. Szeiler Erika kiemelte, hogy az Andrássy-család története összefonódik Krasznahorka várával. Az Alapítvány szomorúan értesült arról, hogy a Vár tetőzete leégett. Az Alapítvány adományok gyűjtésével szeretne hozzájárulni a Vár rekonstrukciójához. Az Alapítvány szorgalmazza, hogy a Vár az újjáépítés után ne csupán egy műkincsekkel teli múzeum legyen, hanem több is ennél: nemzetközi találkozóhely, ahol tudományos megbeszélésekre, művészeti rendezvényekre, politikai találkozókra kerülhetne sor. Dr. Szeiler Erika elmondta, hogy a konferencia célja : tisztelgés egy nagy múltú család előtt, amely nem csupán két közös külügyminisztert adott az Osztrák-Magyar Monarchiának, s amely család nemcsak műkincseket halmozott fel, hanem a huszadik század elején múzeummá szervezve meg is nyitotta azt a nagyközönség számára Krasznahorkát, tisztelgés a múzeum szlovák állami fenntartói előtt, akik hangsúlyozottan vállalják az újjáépítés, továbbfejlesztés áldozatos munkáját. Az Alapítvány szerény eszközeivel, magyarországi adományok gyűjtésével, szponzorok megszólításával a konferencia alkalmával is hozzá kíván járulni a rekonstrukcióhoz. 
 • 2014. december 11-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kápolnájában „Ifj. gróf Andrássy gyula és az I. világháború” címmel, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezvényére került sor. A konferencia fővédnöke Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt. A konferencia védnökei voltak: Prof. Dr. Mezey Barna Az MTA doktora, az ELTE rektora Prof. Dr. Patyi András Egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora Prof. Dr. Rostoványi Zsolt az MTA doktora, a Corvinus Egyetem rektora. A konferencia meghívott előadói és előadásaik címei: Prof. Dr. Mezey Barna: „A kivételes hatalom joga Magyarországon” Dr. Patyi Gergely:„”Közjogi kérdések az I. világháború idején” Prof. Emeritus Dr. Kardos József:„”A háború és béke kérdései Ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában” Dr. Paál Vince PhD: ”Sajtópolitika és sajtóirányítás az I. világháború idején”, Prof. Dr. Gergely András: ”Ifj. gróf Andrássy Gyula ellenzékisége az I. világháború idején”, Prof. Dr. Gerő András: ”1914. Nemzeti delírium – háborús lelkesedés a színházban”, Dr. Pallós Lajos muzeológus :”A magyar politika vezéralakjai képekben az I. világháború idejéből”, Dr. Nagy László: ”Ifj. gróf Andrássy Gyula és a képzőművészet”, Prof. Dr. Jeszenszky Géza: ”Ifj. gróf Andrássy Gyula és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának okai”. A vendégeket között államtitkár, volt miniszter, diplomaták, egyházi méltóságok, rektorok, professzorok, is voltak. Dr. Szeiler Erika kiemelte: ”Fontos, hogy méltóak legyünk az Alapítvány névadójához, ifj. gr. Andrássy Gyulához, és az Alapítvány kiemelt céljához, hogy kezdeményezze és létrehozza a Budapest központú, független posztgraduális, nemzetközi Diplomata és Politikus képző Akadémiát, azt az intézményt, amely nemzetközi szinten is presztízs értékű lesz minden oktató, és résztvevő diák számára, de egyben Magyarország nemzetközi megítélésére pozitívan fog hatni”. Dr.Nagy László előadásában a következőket hangsúlyozta: „A művészettel és kultúrpolitikával foglalkozó politikus a világháború előestéjén, a Nemzeti Szalon Almanachja hasábjain hívta fel a figyelmet, „a magyarság csak kulturális téren, a művészeti életben elért eredményei által válhat a Nyugat szemében megbecsült néppé.” A több mint 110 jelenlévő egybehangzó véleménye szerint a konferencia a kitűzött célokat elérte. A magas színvonalú délelőtti és délutáni előadások, az első világháború kezdetének 100. évfordulóján, méltó üzenetet fogalmaztak meg, hogy soha többé háborút, és hogy miért is fontos a politikus intelligenciája, helye, szerepe, diplomáciai küldetése.
 • A tanácskozás anyagáról az Alapítvány 2016 őszén sikeres magyar-angol nyelvű  könyvet jelentetett meg, kiemelve, hogy a konferencia ki nem mondott célja, hogy példát és példaképet mutasson a jövő diplomatái számára. 
 • Az Alapítvány 2017. év végére elkészítette „A két gróf Andrássy Gyula” ismeretterjesztő filmsorozatot, amely 500 érdeklődő jelenlétében 2017. november 15-én bemutatásra került a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Azóta is értékálló és számos magyar és külföldi tévé csatornán lett bemutatva, kultúrházakban, iskolai oktatásban használva.
 • Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft együttműködésében, „Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve” címmel tudományos konferenciát rendezett 2018. október 26-án a Gödöllő Királyi Kastélyban. A konferencia védnökei: Habsburg- Lotaringiai Mihály főherceg, Fodor Pál, Gémesi György volt. A konferencia levezető elnöke: Révész T. Mihály és Csorba László volt.
 • A fenti konferencia anyagát tartalmazó értékes konferenciakötet 2020 év elején állíttatta elő az Alapítvány, aminek a könyvbemutatója 2020. október 17-én volt, ahol a vírushelyzet ellenére szép számmal megjelent közönség előtt került sor annak bemutatására a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.
 • 2021. év elején jött ki a nyomdából a „Két gróf Andrássy Gyula” című album, aminek könyvbemutatója 2021. június 14-én volt a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a cca 100 szakmai érdeklődő nagyközönségnek. A könyvbemutató során, amely egy minikonferenciával egészült ki, a történészek több kérdést vizsgáltak a két gróf Andrássy Gyula korával kapcsolatban, olyan kérdéseket, amelyek a ma élő nemzedék sorsára is kihatnak. Az album magyar-angol- német nyelven nagyon méltóan hirdeti a két gróf Andrássy Gyula magyar nemzetnek hagyott szellemi és épített örökségét. Az előszót Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr írta.
 • Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2021. 09. 20-án került sor  „A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában” című nemzetközi konferenciára. A   konferencián cca 150 érdeklődő vett részt.
 •  A konferencia konferenciakötetének bemutatására 2022. december 9-én került sor az MTA Dísztermében. A konferencia és a kötet nagyon sikeresnek bizonyult.
 • 2023.szeptember 22-én Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában id. Andrássy Gyula születésének 200.-ik évfordulója tiszteletére „A Providenciális Államférfi” címmel  a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft-vel közös szervezésében  konferenciát valósítottunk meg. A konferencián cca 120 érdeklődő volt jelen, ezek között számos tudományág jelen képviselője, diplomaták, politikusok. A nemzetközi tanácskozás felkért előadóit voltak: Jeszenszky Géza, Pál Judit, Kaján Marianna,Franz Adlgasser, Csorba László, Hermann Róbert, Katona Csaba, Melkovics Tamás, Pappházi János, Schwarczwölder Ádám, Mezey Barna, Révész Tamás Mihály, Balla Tibor, Basics Beatrix. Andrássy Gyula – a providenciális államférfi – azon nagy formátumú emberek és politikusok közé tartozott, akit tisztelni, munkásságát megismerni, és emlékét megőrizni fontos üzenet és feladat volt a konferencia által is, a ma élők számára.

A képviselő neve -kuratórium elnöke-

dr. Szeiler Erika

Tiszteletbeli kurátor

Dr. Révész Tamás Mihály

A képviselő szerv -kuratórium- tagjai

Dr. Hermann Róbert
Dr. Holló József Ferenc
Dr. Jeszenszky Géza
Maratics Julianna

A levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 212.

Email:
ifj.grofandrassygy.alapitvany [a] t-online.hu
alapitvany [a] ifjgrofandrassygyulaalapitvany.org
Telefon/fax: +36-1-209-9175
Mobil: +36-20-9579293

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány közhasznú jelentései, mérlege letölthető az alábbi táblázatból.

Közhasznúsági jelentés20182019202020212022
Kiegészítő melléklet20182019202020212022
Mérleg20182019202020212022

Tartalomjegyzék

Ifj. gróf Andrássy Gyula


Rendezvények


Események


Kiadványok