Ifj. gr. Andrássy Gyula művei (kronologikus bibliográfia)

I. Önálló munkák

Az 1867-iki kiegyezésről. Bp., Franklin, 1896. 446 p. Németül: Ungarns Ausgleich mit Österreich vom Jahre 1867. Leipzig, Duncker u. Humblot 1897. 442. p.

Andrássy Gyula választóihoz 1898 dec. 16-án intézett levele. Bp., Pallas, 1898. 3.p.

Miként tartotta fenn Magyarország a középkorban alkotmányos szabadságát. Bp., Hornyánszky, 1900. 23.p. (Különlenyomat.)

Igen tisztelt választóim. Bp., Franklin, 1904. 4. p.

Andrássy gyula gróf beszéde, a gálszecsi választókról… Andrássy Tivadar gr. tiszteletére rendezett díszebéden. Bp., Franklin, 1915. 2.p.

A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. Bp., Frnklin. I. köt. 1901. 445. p., II. k. 270. p., III. k. 1911. Angolul: The Development of Hungarian constitutional liberty. Translated for the Hungarian by C. Arthur and Ilona Ginever. London, Kegan, 1908. VIII. 465. p.

Rec Andrassyho o národnostej oztáke. (Andrássy beszéde a nemzetiségi kérdésről.) Bp., Hornyánszky 1906. 12. p.

Govor grofa Andrássy – ja o národnosum pitanju. (Andrássy gróf a nemzetiségi követelésekről.). Bp., Hornyánszky, 1906. 12. p.

Törvényjavaslat az országgyűlési képviselők választásáról, indokolással és statisztikai melléklettel. Bp., Pesti kny.1908. VI. 160. p. Megjelent német fordításban is.

Zrínyi Miklós, a költő. Bp., Franklin, 1909. 66. p. (Olcsó könyvt. 1521-22. sz.)

A közigazgatás reformja. Bp., Franklin, 1913. 35. p. (Különlenyomat.)

Drei Reden über auswärtige Politik. (Gehalten in der ungarischen Delegation: am 21. Nov., 9. Dez. und 17. Dez. 1913.) Wien, Seidel, 1914. 59.p.; Bp., Europa, 1914, 59.p.

A száműzött Rákóczi. Bp., Franklin, 1914. 60.p. (Olcsó Könyvt. 1750-51. sz.)

Háború és a társadalom. Bp., Singer, 1914. 21.p. (Különlenyomat)

Entwicklung und Ziele Mitteleuropas. (Sonderabdruck. Deutsche Rundschau Berlin.) 1915. 16. p.

A jó béke céljai. Bp., Franklin, 1915. 51.p. (Olcsó könyvt. 1768-1769.)

Considérations sur les originés de la Guerre. (Különlenyomat. Revue Politique Internationale.) Lausanne, 1915. 66.p.

Kinek a bűne a háború? Bp., Franklin, 1915. 109. p. Németül: Wer hat den Krieg verbrochen? Leipzig, Hirzel, 1915. 98. p. Angolul: Whose sin is the world-War? New York, 1915.

A háború okai. Hadi beszédek. Bp., Pallas, 1915. 20. p.

Ryssland och Serbien. (Oroszország és Szerbia.) Stockholm, Aftonbladets tryckeri, 1915

A világháború problémái. Bp., Élet, 1916. 329. p.

A magyarság és a németség érdekszolidaritása. Bp., Franklin, 1916. 82.p., (Olcsó könyvt. 1814-15. sz.) Németül: Interessensolidarität des Deutschtums und Ungarntums. München, Schweizer, 1916. 33. p. (Különlenyomat az Annalen des Deutschen Reichs c. folyóiratból.)

Le probléme de la Paix. (Különlenyomat: Rev. Pol. Intern.) Lausanne, 1917. 25. p.

A háború és a béke. Bp., Franklin, 1918. 62.p., Németül: Die Friedensfrage. Bp., Franklin, 1917. 74.p.; Leipzig, Quelle, 1918. 74. p.

La Hongrie et la Paix. (Különlenyomat: rev. Pol. Intern.) Lausanne, 1919. 13. p.

Diplomácia és világháború. Bp., Légrády, 1920. 253. p. Németül: Diplomatie und Weltkrieg. Berlin, Ullstein, 1920. VIII. 349. p. Angolul: Diplomacy and War. London, 1921.

A jövő külpolitikája. Bp., Apostol ny., 1920. 32. p.

A királykérdés jogi szempontból. Bp., Athanaeum, 1920. 21. p.

Miskolci programbeszéde. Bp., Stephaneum, 1920. 20. p.

Gondolatok néhány belügyi kérdésről. Bp., Athenaeum, 1920. 29. p.

Miért kell a törvényes király? Bp., Pallas, 1922. 31. p. (Ezt a munkát „puccskarlista” álnéven írta.)

A világháború előzményei. Bp., Franklin, 1925, I. k., 145. p., 1926, II. k. 231. p. Németül: Bismarck und Andrássy. Betrachtungen zur Vorgeschichte des Weltkriegs. Bp., Kelet Népe, 1924. 159. p., Leipzig, Fleischer, 1924. Angolul: Bismarck, Andrássy and their successors. London, Unwin, 1927. VII. 463. p.

Törvényes király és a magyar függetlenség. Bp., Globus, 1918. 35. p.

II. Folyóiratok

a) Belföldi folyóiratok

Budapesti Szemle
A közigazgatás reformja. 1913. Lásd: I. alatt.
A jó béke céljai. 1915. Lásd: I. alatt.
Anglia és Magyarország alkotmányos fejlődéséről. 1927.

Kelet Népe
Bundestreue und Interessengemeinschaft. 1915.
Die möglichen Folgen der montenegrinischen Kapitulation. 1916.
Unsere bulgarische Waffenbrüder. 1916.
Einfluss der inneren Politik Ungarns auf die auswaertige Politik der Monarchie. 1916.
Richtlinien eines zukünftigen Friedens. 1917.
Magyar vita a Lordok Házában. 1920.
A polgári köztársaságtól a szovjetig. 1920.
A zsidókérdés fejlődése és megoldása. 1920.
A munkáskérdés helyes megoldása. 1921.
Levelek a szerkesztőhöz. 1921.
Bismarck és Gladstone. 1924.
Die Weltpolitik. 1926.

Külügyi Szemle
England und Hungary. Presidential speach of Count Julius Andrássy held at the inaugural assembly of the Magyar Angol Társaság on the 20. of July 1921. 1922
Európa diplomáciai történetéről. 1871-1914. 1923.

Magyar Figyelő
Válasz Réz Mihálynak. 1911.
A háború és a társadalom. 1914. Lásd: I. alatt.

Magyar Helikon
A nemzeti főváros hivatása. 1920.
A lengyel győzelmek és az orosz bolsevizmus. 1920.
Benczúr helye a művészetben. 1921.
A magyar királyság jövője. 1928.

Magyar Kultúra
A magyar értelmiség feladatairól. 1921.
A király fiainak jogai. 1922. I-II.

Nyugat
Még egy szó az angol parlamentárizmusról. Pár megjegyzés. 1912.
Kiegyezés és Beavatkozás. A delegációk összehívásának kérdéséhez. 1916.
Nagy-Britannia és a béke. 1918.
Még egy szó az angol parlamentárizmusról. 1922.

Revue de Hongrie
Les granties d’une paix durable. 1915.
La situation militaire et politique de la Quadruplice. 1915.
Réponse á M. Luigi Luzzatti. 1915.
Notre guerre avec l’italie et le „Peril Allemand”. 1915.
Solidarité d’intérréts entre l’Allemagne et la Hongrie. 1916.
La Bulgarie et guerre général. 1916
La question de la Paix et l’entente. 1917.

Új Magyar Szemle
A külpolitikai helyzet. 1920.
A Monarchia külön békéje. 1920.
A belpolitikai helyzet. 1920. I-II. Júl., okt.
A magyar kérdés. 1921.
Nemzeti bukásunk és feltámadásunk. 1921.

Történeti Szemle
Báró Eötvös József és a német szövetség politikája. 1915.

XX. század
Tudományos hazafiság. 1902.

Ungarische Rundschau
Ungarns rechtliche Selbstständligkeit von 1926. bis 1715. 1912.

b) Külföldi folyóiratok

Annalen des Deutschen Reiches
Interessen-Solidarität des Deutschtums und Ungarntums. 1916. Lásd: I. alatt.

Deutsche Rundschau
Entwicklung und Ziele Mitteleuropas. 1915. Lásd: I. alatt.

Nord und Süd
Wer ist verantwortlich für den Krieg? 1914.
Ungarn Gruss an die Waffenbrüder. Erőffnungsrede. 1916.
Interessen-Solidarität des Deutschtums und Ungarntums. 1916. Lásd: I. alatt.
Über die polnische Frage. 1918.

La Revue de Genève
La Hongrie a-t-elle voulu guerre? 1921.

Revue Politique Internationale
Considérations sur les originés de la Guerre. 1915. Lásd: I. alatt.
Le probléme de la Paix. 1916. Lásd: I. alatt.
La Grande Bretagne et la Paix: Reponse á lord Lansdowne. 1917.
La Hongrie et la Paix. 1919. Lásd: I. alatt.
National Self-Determination. 1919.

c) Egyéb folyóiratok

Az obstrukcióról. Jövendő, 1903.
A gyermekvédelemről. Gyermekvédelem lapja. 1911.
Széchenyi politikája. Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1912.
(Ifj.) Andrássy Gyula gróf elnöknek beszéde. (In: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat jubileuma. A jubiláris kiállítás megnyitása és az ünnepi lakoma.) Művészet. 1912.
A jelszavak. Közép-Európa. 1915.
Szinnyey Merse Pál. Művészet. 1915.
Külpolitikánk és diplomáciánk jövőjéről. OMKE. 1920.

III.Napilapok

a)Belföldi napilapok

Budapesti Hírlap
Andrássy nyílt levele az olasz-liszkai kerület választóihoz. 1905 jan. 12.
Politikám útjai. 1905 júl. 2.
A parlamentarizmus sérelme. 1905 jún. 29.
Andrássy nyílt levele. 1906 febr. 28.
A felségjogok. 1906 febr. 20.
Rombolás. 1906 ápr. 1.
Az új év küszöbén. 1909 jan. 3.
II. Rákóczi Ferenc bukásáról. 1911 febr. 7.

Magyar Hírlap
A jövő politikája. 1908. 96. sz.
Az általános választói jogról. 1908. 308. sz.
A Wesselényi-féle összeesküvés. 1910. 73. sz.
A társadalomtudományok kora. 1910. 200. sz.
Parlament és közigazgatás. 1910. 307. sz.
Az ötödik szakasz. 1911. 43. sz.
Rákóczi jelleme. 1911. 90. sz.
A gyermek védelméről. 1911. 126. sz.
Válasz Tiszának személyes kérdésben. 1911. 176. sz.
Erőszak? 1911. 241. sz.
A helyzethez. 1912. 50-52. sz.
A helyzet. 1912. 84. sz.
Az erőszak veszélyei. 1912. 145-148. sz.
A parlamenti erőszak és angol mintája. 1912. 171. sz.
Tisza válasza. 1912. 185. sz.
Végszó. 1912. 190. sz.
Lukács beszédéről. 1912. 195. sz.
A házszabályokról. 1912. 206. sz.
A véderő javaslatról és a személyes kérdésekről. 1912. 212. sz.
A rendőrség a házban. 1912. 224. sz.
A magyar válságról. 1912. 244. sz.
A magyar ellenzék harca és a monarchia érdekei. 1912. 250. sz.
A képviselőházi őrségről. 1912. 261. sz.
Barátságos viszonyt a Balkán államokkal. 1912. 263. sz.
Keleti politikánk. 1912. 271. sz.
Kül- és belpolitikánk. 1912. 285. sz.
Ki van megsebezve? 1912. 292. sz.
A képviselőházi őrségről. 1912. 295. sz.
A parlamenti békéről. 1912. 305. sz.
Új provokáció. 1913. 1. sz.
Magyarország és Ausztria. 1913. 2. sz.
A dinasztia és a választójog. 1913. 3. sz.
A választói jog és a kormány javaslata. 1913. 24. sz.
A politikai erkölcsökről. 1913. 34. sz.
A Désy per. 1913. 44. sz.
„Legyen már vége”. 1913. 53. sz.
Válasz Tisza beszédére. 1913. 58. sz.
Az uralkodó rendszer. 1913. 67. sz.
A mai rendszer veszedelmessége. 1913. 71. sz.
A közszabadság megerősítése. 1913. 88. és 91. sz.
A külpolitikai helyzet. 1913. 106. sz.
Az új világhelyzet tanulságai. 1913. 123. és 124. sz.
A következmények. 1913. 132. sz.
Tisza bemutatkozása. 1913. 139. sz.
Tisza a főrendiházban. 1913. 140. sz.
Tisza külügyi beszéde. 1913. 148. és 149. sz.
A revízió. 1913. 197. sz.
Görögország és monarchiánk. 1913. 222. sz.
A képviselőházi őrségről. 1913. 240. sz.
Új háború veszélyei. 1913. 249. sz.
Monarchiánk és az entente-hatalmak. 1913. 255. sz.
A vita joga. 1913. 259. sz.
Amit a Házban el nem mondhattam. 1913. 271. sz.
Andrássy a törvénytelen kizárásról. 1913. 286. sz.
Paktum a románokkal. 1914. 1. sz.
Benczúr. 1914. 27. sz.
A kerületek beosztása. 1914. 52. sz.
A románkérdésről. 1914. 28. és 32. sz.
Szekfű: A száműzött Rákóczi. 1914. 110. sz.
Tisza a delegációról. 1914. 132. sz.
A közigazgatási reform. 1914. 139. sz.
Andrássy Szandsák politikája. 1914. 170. és 175.
Románia. 1914. 197. sz.
Törökország. 1914. 198. sz.
Olaszország. 1914. 202. sz.
Győzni akarunk. 1914. 212. sz.
A világtörténelem legnagyobb csatája. 1914. 221. sz.
A török újjáébredés. 1914. 226. sz.
Helyzetünk északon. 1914. 229. sz.
A koleraveszély. 1914. 247. sz.
Törökország beavatkozása. 1914. 275. sz.
A keleti kérdés. 1914. 295. sz.
Románok és magyarok. 1914. 311. sz.
A háború öt napjának mérlege. 1914. 329. sz.
Még egy szó Romániáról. 1914. 334. sz.
A háborút Oroszország akarta. 1915. 3. sz.
Olaszországhoz való viszonyunk. 1915. 27. sz.
A Boszporusz és a Dardanellák. 1915. 60. sz.
A jó béke céljai. 1915. 70. sz.
Béke híresztelések. 1915. 102. sz.
Az olasz beavatkozásról. 1915. 149. sz.
Magyar béke – olasz cselszövés. 1915. 170. sz.
Albánia. 1915. 214. sz.
A világháború és a dualizmus. 1915. 230. sz.
A négyes szövetség és a balkán államok. 1915. 236. sz.
A lengyel kérdés. 1915. 254. sz.
Bulgária. 1915. 268. sz.
Szemle a hétről. 1915. 273., 315., 327., 334., 341. és 354. sz.
Válasz Luigi Luzattinak. 1915. 287. sz.
Németországgal való szövetségünk kimélyítése. 1915. 310. sz.
Háborúnk Olaszországgal és a német veszedelem. 1915. 348. sz.
A béke útja. 1915. 356. sz.
A parlamenti békéről. 1916. 1. sz.
Bulgária és a világháború. 1916. 28. sz.
A magyarság és a hadsereg. 1916. 46. sz.
Ma és ma egy esztendeje. 1916. 114. sz.
A jó és a rossz béke. 1916. 116. sz.
Mi a magyar felfogás. 1916. 204. sz.
A lengyel királyság. 1916. 310. sz.
A lengyel királyság proklamálása. 1916. 311. sz.
Az orosz vallomás. 1916. 341. sz.
Koronázás előtt. 1916. 357. sz.
A koronázás. 1916. 363. sz.
A munkapárt újéve. 1917. 3. sz.
Az entente színvallása. 1917. 14. sz.
Balfournak. 1917. 21. sz.
Amerika álláspontjai. 1917. 42. sz.
A vízalatti háború. 1917. 56. sz.
Új harcok előtt. 1917. 63. sz.
Mi a koncentráció? 1917. 70. sz.
Hogyan kell néznünk az orosz eseményeket? 1917. 76. sz.
A tavaszi helyzet. 1917. 82. sz.
Miért választottuk a harcot? 1917. 102. sz.
A megoldás. 1917. 106. sz.
A három lehetőség. 1917. 108., 109. és 113. sz.
A választói jog kiterjesztése Magyarországon. 1917. 114. sz.
A választói jog. 1917. 116. sz.
Igazmondás a választójogról. 1917. 123. sz.
Szemle a világhelyzetről. 1917. 129. sz.
Érdekek és pártok. 1917. 165. sz.
Magyarország és a federalizmus. 1917. 171. sz.
Válasz Tisza Istvánnak. 1917. 177. sz.
A háború és a béke. 1917. 237., 243., 249., 250. és 251. sz.
A külügyminiszter politikája. 1917. 267. sz.
A lengyel kérdés megoldásáról s a reichsratbeli magyarellenes kirohanásokról. 1917. 279. sz.
Külpolitikai szemle. 1917. 285. sz.
Az orosz fegyverszünet ajánlatról. 1917. 290. sz.
A delegáció. 1917. 291. sz.
Az orosz békefelhívás és Lansdowne cikke. 1917. 296. sz.
Az osztrák miniszterelnök külügyi nyilatkozata. 1917. 297. sz.
A választójogi javaslatról. 1917. 315. sz.
A béketárgyalásokról. 1917. 320. sz.
A breszt-litovszki fennakadás. 1918. 6. sz.
Ukrán béke. 1918. 35. sz.
Még van az orosz béke is. 1918. 36. sz.
Választójogi módosítások. 1918. 53. sz.
Az orosz összeomlás és következései. 1918. 59. sz.
A munkapárt módosításai. 1918. 71. sz.
A képviselőház feloszlatása. 1918. 77. sz.
A tegnapi minisztertanács. 1918. 33. sz.
Kötelesség. 1918. 95. sz.
A kettős válság. 1918. 101. sz.
Poroszországban és nálunk. 1918. 106. sz.
Az új kormányvállalkozás. 1918. 118. sz.
Lichnovszky herceg osztrák-magyar politikája. 1918. 136. sz.
A választójogi vitához. 1918. 162. sz.
A béke lehetőségei. 1918. 205., 218. és 223. sz.

Magyarság
Az alkotmány revíziójáról. 1920. 10. sz.
Apponyi. 1921. 114. sz.
Függetlenség, demokrácia és demagógia. 1921. 180. sz.
Ki felelős Nyugatmagyarországért? 1921. 180. sz.
A nemzetközi kapitalizmus és a keresztény irányzat. 1921. 213. sz.
Az ősi alkotmány és a forradalmi jog. 1922. 18. sz.
Február 16-ika után. 1922. 25. sz.
A három detronizáció. 1922. 35. sz.
A választójog és a kormány. 1922. 42. sz.
A nemzetgyűlés és a választójog. 1922. 53. sz.
Mit vesztettünk? (IV. Károly halála.) 1922. 76. sz.
A katasztrófa felé. 1922. 118. sz.
Nem lehet hallgatni. 1922. 120. sz.
Gazdasági politikánk alapgondolata. 1922. 184., 185. és 186. sz.
A danaidák ajándéka. 1922. 207. sz.
A külpolitikáról. 1922. 293. sz.
A lengyelek, olaszok, magyarok. 1923. 74. sz.
Önérzet és nemzeti érdek. 1923. 291. sz.
A lelkek Trianonja. 1924. 17. sz.
Kölcsön – rendeletre. 1924. 47. sz.
Ki adta fel az integritást? 1924. 89. sz.
A nemzeti királyság. (Válasz Gömbös Gyulának.) 1925. 1. sz.
Öngyilkos-politika. 1925. 11. sz.
A tehetetlenség kodifikálása. 1925. 62. sz.
Egy új forradalmi jogalkotás. 1925. 61. sz.
A királyságtól a köztársaságig. 1925. 83., 88., 91. és 94. sz.
Külügyminiszter nélkül. 1925. 122. sz.
A történelem szava. 1925. 122. sz.
A bíró függetlensége. 1925. 292. sz.
Nemzeti és kormány becsület. 1926. 31. sz.
Egy manifesztumhoz. 1926. 55. sz.
A kormány felelőssége. 1926. 69. sz.
Az új berlini szerződés. 1926. 105. sz.
Parlamentarizmus vagy diktatúra. 1926. 115. sz.
A burkolt diktatúra. 1926. 154., 155. sz.
Álparlamentarizmus és külpolitika. 1926. 160. sz.
Álparlamentarizmus és belpolitika. 1926. 161. sz.
Álparlamentarizmus és forradalom. 166., 167. sz.
Felsőház és nemzetgyűlés. 1926. 239. sz.
A romlás felé. 1926. 283. sz.
Népszuverenitás vagy miniszterelnöki szuverenitás? 1926. 294. sz.
A legitimizmus győzelme. 1927. 1. sz.
Az olasz barátság. 1927. 9. sz.
Az igazság Lequieitio körül. 1927. 19. sz.
Amit én látok. 1927. 37. sz.
Fasizmus itt és ott. 1927. 87. sz.
Két nyilatkozat. 1927. 110. és 116. sz.
A bolsevisták és a szocialisták. 1927. 127. sz.
A romániai királyság. 1927. 284. sz.
Válasz Berzeviczy Albertnek. 1927. 284. sz.
Magyar külpolitika. 1927. 293. sz.
A francia-olasz versengés. 1928. 6. sz.
A társadalom függetlenítése. 1928. 35. sz.
A Szent Korona őrizete. 1928. 53. sz.
Törvényes király és a magyar függetlenség. 1928. 59. sz. Melléklet – Lásd: I. alatt.
A szent korona javaslat és a magyar „Lex Pacca”. 1928. 60. sz.
Parlament parlamentarizmus nélkül. 1928. 81. sz.
Magyarország és a perszonális uniók. 1928. 103. sz. Melléklet.
A forradalom, Trianon és a titkos választójog. 1928. 136. sz.

Nemzeti Újság
A királyi hatalom ma már nem erőszakolhat ránk más országgal való közösséget. 1928 márc. 9.
Európa elégtétellel tartozik annak, aki elsőnek és legkomolyabban akarta a békét. 1929 ápr. 27.
Örökös királyság vagy szabadkirályválasztás? 1929 jún. 16., 18-22. sz.

Pester Lloyd
Der Sturz Franz Rákóczis II. 1911. Febr. 7. és 8.
Kinderschutz und Gesellschaft. 1911 Mai 29. (Abendblatt.)
Ungarn und die auswärtige Politik seit 1876. 1913. Dez. 25.
Baron Josef Eötvös und die Politik des Bündnisses mit Deutschland. 1915 Febr. 3.
Weltkrieg und Dualismus. 1915 Aug. 18.
Offener Brief an den Chefredakteur des Pester Lloyd. 1919 März 9.
Die Zeugenschaft des Rotbuches. 1919 Okt. 16.
Die Zukunft der auswärtigen Politik und diplomatie Ungarns. 1920 Febr. 18. (Abendblatt.)
Das Immunitätsrecht im englischen Parlament. 1921. Aug. 10.
Die Frage einer Personalunion mit Oesterreich. 1928 Mai 2. (Abendblatt.)

Pesti Napló
Zrínyi Miklós, a költő. 1909. 1. sz.
A parlamenti váltógazdaság. 1912. 284. sz.
Az új pártalakulás. 1913. 47. sz.
A király védelméről. 1913. 142. sz.
Tisza beszélt. 1913. 254. sz.
Benczúr. 1914. 27. sz.
A közigazgatási reform. 1914. 140. sz.
Az orosz betörés. 1914. 245. sz.
Hagyományok bukása. 1916. 1. sz.
Lloyd George beszéde. 1916. 355. sz.
Moskovitz Iván emléke. 1917. 46. sz.
Mit várhatunk az új országgyűléstől? 1927. 1. sz.
A magyar királykérdés. 1927. 18. sz.
Király, alkotmány, hatalom. 1927. 29. sz.
Európa viharsarka megint a Balkán. 1927. 87. sz.
Több szabadságjogot. 1927. 127. sz.
Lord Rothermere és az angol közvélemény. 1927. 172. sz.
Lemondtam-e Magyarország integritásáról külügyminiszter koromban? 1927. 293. sz.
Ki mondott le az integritásról? 1928. 6. sz.

Új Nemzedék
Ki felelős a háborúért? 1914. 40. sz.
Az entente felelőssége. 1914. 52. sz.
Az új nemzedék hivatása. 1915. 32. sz.
A jelszavak. 1915. 32. sz.
Közép-Európa. 1915. 49. sz.

Az Újság
A nő szerepe a világháborúban. 1914. 327. sz.
Eötvös József báróról. 1915. 34. sz.
Széchenyi emlékezete. 1915. 39. sz.
A jogrend. 1923. 74. sz.
Törvényes király. 1928. 292. sz.
Van-e szükség új sajtótörvényre? 1929. 40. sz.
Árt-e a revíziónak a Habsburg restauráció? 1929. 52. sz.
Húsvéti gondolatok. 1929. 73. sz.
Az álparlamentarizmus hatása. 1929. 101. sz.
Hogyan született a világháború? 1930. 293. z. (Posthumus.)

b) Külföldi napilapok

Berliner Tageblatt
Neutralität Rumäniens. 1915 Sept. 27.

Frankfurter Zeitung
Die polnische Frage. Die Rede des deitschen Kanzlers. 1916.

Neue Freie Presse
Die Zitate des H. von Dipauli. 1898 Apr. 8.
Über den Geist der Armee. 1903 Mai 31.
Aerenthal. 1912 Febr. 2.
Krise des Wehrgesetzes. 1912 März 3.
Kampf der ungarischen Opposition und das Interesse der Monarchie. 1912 Okt. 20.
Für ein freundliches Verhältnis zu den Balkanstaaten. 1912 Nov. 11.
Gegen die Revisionspolitik. 1913 Aug. 19.
Persönliche Eindrücke aug Begegnungen mit Herrschern. 1914 Mai 1.
Albanien schutzlos. 1914 Juni 3. u. 14.
Die Neue Freie Presse für das Zusammenstehen mit Ungarn. 1914 Aug. 30.
Russland eine Gefahr für Rumänien. 1914 Nov. 20.
Rumänien und Ungarn. 1914 Dez 6.
Russland und Serbien. 1914 Dez. 25.
Noch ein Wort über Rumänien. 1915 Jan. 2.
Unser Verhältnis zu Italien. 1915 Jan. 26.
Der Vierband und die Balkaanstaaten. 1915. Aug. 24.
Die polnische Frage. 1915 Sept. 12.
Bulgarien. 1915 Okt. 26.
Vertiefung des Bündnisses mit Deutschland. 1915 Nov. 7. u. 9.
Ungarn und Deutschland im Weltkriege. 1916 Mai 17.
Die Friedensfrage. 1916 Juli 23.
Die Friedensfrage und die Entente. 1916 Dez. 12.
Die Frieden im Osten. 1918 März 10.

Die Zeit
Die ungarische Krise. 1912 Okt. 13.
Ein Blick auf unsere gesamte Politik. 1913 Jan. 1.
Ungarische politische Sensationen. 1913 Mai 27.
Die ungarische Krise. 1913 Nov. 1.

c) Egyéb napilapok

Az obstrukcióról. Budapesti Napló. 1911. 237. sz.
Megyei paktumok. Felső-Magyarországi Hírlap. 1913. júl. 9.
Szinnyey. Világ. 1915. 105. sz.
Der Weg zum Frieden. Wiener Zeitung. 1915 Dez. 27.
Mögliche Folgen der Kapitulation Montenegros. National Zeitung. 1916 Jan. 21.
Deutschtum und Ungarntum. Vossiche Zeitung. 1916 Aug. 6.
Die neue Partei. Neues Wiener Tagblatt. 1918 Febr. 9. u. 10.

IV. Könyvekhez írt előszavak és tanulmányok

Zemplén vármegye monográfiája. Magyarország vármegyéi és városai. Bp., 1898. 567 p. Ifj. Andrássy Gyula gróf előszavával.

Ifj. Andrássy Gyula gróf: Mátyás az igazságos. In: Mátyás király emlékkönyv. Bp., Athenaeum, 1902. 316 p.

Tillmann Béla: Elrendeli-e az 1848:III. t.c. A parlamenti kormányt? Bp., Gril, 1906. 130 p. Ifj. Andrássy Gyula gróf előszavával.

Ifj. Andrássy Gyula gróf: Zemplénről Zemplénnek. In: Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 1907. XIII. évf.

Le droit de l’enfant abandonné et le systéme hongrois de protection de l’enfance. Préface de comte Jules Andrássy. Bp., Athanaeum, 1919. 611. p.

Fábián Béla: Désy-Lukács per. Bp., Dick, 1913. Bevezetéssel ellátta ifj. Andrássy Gyula gróf.

Magyarország címeres könyve. Bp., Grill, 1913. Bevezetéssel ellátta ifj. Andrássy Gyula gróf.

Constituierende Generalversammlung der Ungarischen Waffenbrüderlichen Vereinigung in Budapest am 11. Juni 1916. (Elnöki beszéd.)

Koronázási Album. Ifj. Andrássy Gyula stb. eredeti közleményeivel. Bp., Érdekes Újság, 1917. 159. p.

Ottlik György: Milyen legyen az új magyar diplomácia. Bp., Pallas, 1920. 68 p. Ifj. Andrássy Gyula gróf előszavával.

Ifj. Andrássy Gyula gróf: A tanácskormány külpolitikája. In: Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp., Franklin, 1921. 861. p., 99-126. p.

Ifj. gr. Andrássy Gyula: Benczúr helye a művészetben. In: Benczúr Gyula emlékére 1921 április 17-én a Szépművészeti Múzeumban elmondott beszédek. Békéscsaba, Tevan nyomda, 1921. 49-53. p.

Ifj. gr. Andrássy Gyula: Előszó. In: A Nemzeti Szalon Almanachja – Almanach (Képzőművészeti Lexikon). Szerkesztették: Déry Béla, Bányász László, Margitay Ernő. Bp., 1912, Légrády testvérek Nyomdája. 11-18. p.
Ifj. Andrássy Gyula gróf: Művészet és kritika – előszó. In: Céhbeliek ötödik kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon, 1924. 7-13. p.
Ifj. Andrássy Gyula gróf: Előszó a mi négyszázadik kiállításunkhoz. In: „Kéve” Művész Egyesület 20-ik kiállításának katalógusa. Bp., Vészi ny., 1929. 39 p., 6-11. p.
Ifj. gr. Andrássy Gyula: A műpártolásról. In: Húsvét, a Céhbeliek első könyve. Bp., 1914, Eggenberger-féle Könyvkiadóvállalat kiadása. 3-14. p.

Ifj. gr. Andrássy Gyula: A harmadik Balkán. In: Vérző Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért. Szerkesztette: Kosztolányi Dezső. Bp., Pallas, 1921 és Bp, ARC Kiadó (reprint kiadás), 1999. 19-28. p.

Ifj. gr. Andrássy Gyula: Gróf Andrássy Gyula. In: Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig. I. kötet: Történelem. Bp., Franklin Társulat, 1929. 544 p., 502-506. p.

(A bibliográfia Kertész János Ifj. Andrássy Gyula gróf irodalmi munkássága 1896-1929 /Bp., Attila Nyomda Rt. 1933/ c. összeállítása és Péterfi-Nagy László kutatása alapján készült.)