Ifj. Gróf  Andrássy Gyula Alapítvány meghívást kapott  Szalay-Bobrovniczky Vince Magyarország Ausztriába  akkreditált nagykövetének   2011. január 18-i fogadására.

Az Ifj. Gróf  Andrássy Gyula Alapítványt dr. Szeiler Erika és Walkó György alapító, valamint Bella Katalin képviselte a bécsi nagykövetségi fogadáson.
A fogadáson több száz vendég megjelent: diplomáciai képviselők, egyházak, honvédség képviselői.
A meghívottak gratuláltak  Szalay-Bobrovniczky Vincének, Magyarország újonnan megbízott ausztriai  nagykövetének.
Az Ifj. Gróf  Andrássy Gyula Alapítványt képviselői jó kívánságaikat adták át a nagykövet úrnak, továbbá átadták ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150-ik évfordulója alkalmából kiadott emlékkönyvet.
A nagykövet úr megköszönte a szívélyes látogatást, és további sikeres munkát kívánt az Alapítványnak beleértve a  Magyarországon létrehozandó Diplomata képző Akadémiát, ami ifj. gróf Andrássy Gyula nevét viselné.
Az alapítvány képviselői megcsodálták a Nagykövetségnek otthont adó palotát a Bankgasse 6 szám alatt. A gazdagon berendezett épület méltó elhelyezést biztosít a bécsi magyar nagykövetségnek. A bécsi magyar nagykövetség a művészettörténészek és a diplomaták szerint is az osztrák főváros egyik legszebb külföldi képviselete.

A meghívó megtekinthető az alábbi linken:  Könyvbemutató Ausztria meghívó

_____________________________________________________________

A 2010. december 09. napján 16.00 órakor került sor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeházán „Az Európai Utas” című könyv könyvbemutatójára

könyvbemutató az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kezdeményezésére történt.


A könyv –amely, ifjabb gróf Andrássy Gyula születésének 150-ik évfordulója kapcsán készült,- a szerzők keresztmetszetét adják ifj. gróf Andrássy Gyula életének és pályafutásának.

A könyvet bemutatta: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója dr. Holló József ny. altábornagy.

„Az igazgató mindig boldog…” – kezdte a könyvről szóló bemutatóját dr. Holló József ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója – ha ilyen jelentős művet bocsáthat útjára. A kötet szerkesztőbizottsága kiváló munkát végzett. Amikor százötven évvel ezelőtt, ifjabb gróf Andrássy Gyula megszületett, egy csodálatos pálya indulhatott el. Olyan politikus lett belőle, aki foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, hadügyi kérdésekkel. Személyében egyidejűleg volt kül- és bel-, gazdaság- és társadalompolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, mecénás, mai szóval „európai utas”, intelligens menedzser és még sok minden, ezeken kívül. Életével példaként szolgálhat a fiatalok és idősek számára egyaránt. Olyan példa, akinek a munkásságát tanítani kellene a jelenlegi és az elkövetkezendő generáció számára is.

A második Wekerle-kormány belügyminisztere, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó közös külügyminisztere, nemcsak politikus volt a dualizmus korában, hanem páratlan kulturális és tudományos ismeretekkel felruházott polihisztor. Méltán szerepel nemzetünk nagyjai között. Tudományos tevékenysége elismeréseként 1904-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választották. Neveltetése révén nemzetére büszke emberré vált.

A száműzött Rákóczi című könyvében így fogalmazott: „Megingathatatlan meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik legfontosabb forrása marad.”

Sesták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke beszélt többek között arról, hogy a könyvbemutató napja egybeesik a tiszadobi Andrássy kastély és parkjának felújításával kapcsolatosan készült kivitelezői szerződés aláírásával. A felújítást a megnyert EU pályázat kapcsán sikerül elvégeztetni. Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula életével és munkásságával önzetlenül szolgálta hazáját.

Bán György, Tiszadob polgármestere mesélt arról, hogy a könyvbemutatót megelőzően találkozott és beszélt idős emberekkel, hozzátartozókkal, akiknek módjukban volt ismerni a fiatal grófot. Emberségéről, hazaszeretetéről, segítőkészségéről beszéltek, arról, hogy többek között Tiszadob fejlődésében (borászat, mezőgazdaság) nagy erőfeszítéseket tett.

Méltatta ifj. gróf Andrássy Gyula munkásságát. Ígéretesnek tartja a nevét viselő Alapítvány munkáját, erőfeszítéseit, együttműködési készségét.

Dr. Szeiler Erika Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kurátora beszélt arról, hogy „Az Európai Utas” című könyv fordulópontot jelent ifj. gróf Andrássy Gyula politikai és tudományos jelentőségének interpretálásában. Ifj. gróf Andrássy Gyula neve tabunak számított a kommunizmus időszakában. A marxista párttörténészek Károlyi Mihály, Andrássy Katinka, Ignotus és Károlyi Mihály titkára Simonyi Henrik visszaemlékezéseit mindenfajta forráskritika nélkül fogadták el. Így a XX. század első három évtizedének egyik legjelentősebb politikusát egy sematikus arisztokrata- figurává torzították.

Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula belügyminiszteri működésének talán legjelentősebb lépése volt a magyar jogállamiság továbbfejlesztése.

Andrássy bebizonyította, hogy a magyar király, a magyar Szent Korona tagjaként önálló jogosultsággal bír és ezért a magyar királyság soha sem volt alárendelve a császárságnak, és a legfőbb törvényhozó hatalom a király és az egész nemzetet kifejező Szent Korona.

Hangsúlyozta. hogy ifj. gróf Andrássy Gyula munkássága az alkotmány terén hidat jelenthet a XXI. századi alkotmány módosításának koncepciójához.

Köszönetet mondott a könyv létrehozásában részt vett szerzőknek, segítőknek, előállítóknak.

A könyvbemutató méltóságát emelte a Szabó Dénes Kossuth díjas karmester vezényletével Nyíregyházi Cantemus Kórus nagyon színvonalas előadása.

A könyvbemutatón több mint 60 jelentek meg. A könyvbemutatót dedikálás, beszélgetés zárta.

A meghívó megtekintethető: Könyvbemutató Nyíregyháza meghívó

______________________________________________________________________________________________________

Ifj. Gróf  Andrássy Gyula  születésének 150.  évfordulója alkalmából elkészült emlékkönyv bemutatója  a  Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében 2010.november 10-én 14.ó.kezdettel.

Az Európai utas – Ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete c. emlékkönyv a XX. század első három évtizedének egyik legjelentősebb magyar politikusa születésének 150. évfordulójára alkalmából látott napvilágot.

Az Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, ill. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gondozásában kiadott kötet bemutatójára 2010. november 10.-én 14 órai kezdettel került sor a Hadtörténeti Múzeum Márványtermében, mintegy száz érdeklődő jelenlétében.

A könyvbemutatón dr. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, történész, dr. Holló József Ferenc altábornagy, hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, dr. Szeiler Erika az Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja és dr. Horváth Attila jogtörténész, az alapítvány kuratóriumának elnöke mutatták be a kiadványt és méltatták ifj. Gróf Andrássy Gyula politikai, tudományos , kultúrtörténeti jelentőségét. Az egyik legkiválóbb zongoraművészünk, Jandó Jenő fellépése pedig igazi meglepetést jelentett a hallgatóságnak: Beethoven, Schubert, Bartók, Liszt F. alkotásait mély művészi ihletettséggel és lenyűgöző virtuozitással interpretálta.

Az emlékkönyv áttekintő képet ad ifj. gr. Andrássy Gyula sokoldalú tevékenységének centrális kérdéseiről (belpolitika, jog- és alkotmánytörténet, külpolitika, európai integráció, hadtörténet, gazdaságtudomány, heraldika, szellemtörténet, képzőművészet-mecenatúra, művészetfilozófia). A jeles történészek által írt, átfogó tanulmányok mellett a történelmi egyházak (római katolikus, református, evangélikus, baptista és izraelita) képviselői is árnyalják az államférfiról kialakított képet.

„Államférfiként is példaképül szolgálhat” – kezdte ifj. gr. Andrássy Gyula bemutatását dr. Holló József Ferenc főigazgató. „Jelleme, hazafisága minden magyar ember példája lehet” – írták róla kortársai. „Politikus? Inkább a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja, göröngy és hegyfok egyszerre. Ifjabb gróf Andrássy Gyula – s emlékkönyvünkkel éppen ezt szeretnénk hangsúlyozni – sokkal több volt, mint amit a manapság nem egyszer kissé pejoratív értelemben használt politikus kategória takar. Még akkor is, ha abban a korban élt és munkálkodott, amikor ez a szó sokkal emelkedettebb tartalommal bírt. Andrássy ugyanis foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, a hadügyi kérdésekkel, egyszóval személyében egyidejűleg volt kül-, bel-, társadalom-, gazdaságpolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, kultúrmecénás, mai szóval intelligens menedzser, s vaj’h ki tudná felsorolni, mi minden ezeken túl.” A kiváló hadtörténész a kötetben szereplő tanulmányokat is ismertette.

Jeszenszky Géza a megnyitón arról beszélt: a könyvbemutató alkalom arra, hogy felkeltse a figyelmet ifjabb Andrássy Gyula (1860-1929) diplomáciai és a magyar belpolitikai életben betöltött szerepére és megindulhasson a szakmai munka is életműve feltárására. Ugyanis 30-nál több önálló kötete, köztük az 1914-ben megjelent A száműzött Rákóczi című munkája, valamint számtalan tanulmánya és cikke látott napvilágot magyar és külföldi folyóiratokban, lapokban.

Ifjabb Andrássy tájékozott, művelt ember volt, a 20. század első három évtizedének egyik legmeghatározóbb magyar politikusa és gondolkodója: király személye körüli miniszter, belügyminiszter, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, a lengyel államiság helyreállításának kezdeményezésében kulcsszerepet játszó személyiség volt, jól ismerte Nyugat-Európát, de Törökországot és a Balkánt is, ez fontos irány Magyarországnak a mai napig – jegyezte meg a történész.

Pályája a külügyek tanulmányozásával kezdődött. Apja ugyanis beajánlotta 1883-ban a konstantinápolyi követségre, ahol először fogalmazó-helyettes volt, majd a diplomáciai vizsgák letétele után Berlinben követségi attasé lett. A Diplomácia és világháború című kötetében Andrássy az I. világháború után a kiegyezés tovább fejlesztését sürgette, legitimistaként politizált, vagyis IV. Károlyt, majd a gyermek Habsburg Ottót akarta trónra segíteni.

Ahogy Jeszenszky Géza fogalmazott, érthetetlen, hogy Andrássy miért állt belpolitikai pályára, amikor alkalma volt a külügyek befolyásolására. Vele ellentétben az I. világháború előtt magyar politikusokra nem volt jellemző a külpolitikai tájékozottság. Tehetséges volt, mégsem futotta be azt az életpályát, amire tehetsége predesztinálta – tette hozzá.

Ifjabb Andrássy Gyula gróf már 1912-ben a kultúra nemzetnevelő, formáló, megtartó erejéről értekezett, a páneurópai eszme, az európai integráció híve volt és nagy műgyűjtő, aki Rembrandt Önarckép című művét is tulajdonolta. Ő volt az első Magyarországon, aki francia impresszionistákat vásárolt, köztük Claude Monet képeket és barátja volt Rippl-Rónai József festő. A hatalmas gyűjtemény máig egyetlen kritikai elemzője Gombosi György művészettörténész, aki 1927-ben a Magyar Művészet című folyóiratban három részes tanulmányt publikált az anyagról.

Jeszenszky Géza örömteli meglepetéssel értesült az alapítványnak arról a távlati tervéről, hogy az I. kerület Fő utca 11. alatti Andrássy palotában posztgraduális diplomataképzőt nyitnának.

Dr. Szeiler Erika a könyv megszületésének körülményeiről szólt és ifj. gr. Andrássy Gyula jelentőségét összegezte, amit minél szélesebb körben kíván ismertté tenni az alapítvány. Köszönetet mondott a mű létrejöttét segítőknek, köztük a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak és vezetőjének és gratulált a szerzői kollektívának is.

A zárszót dr. Horváth Attila mondta, aki ifj. gr. Andrássy Gyula a magyar jogállamiság továbbfejlesztésében végzett tevékenységét, alkotmánytörténeti koncepcióját és a Szent Korona-tan tudományos megalapozásában játszott szerepét kutatja. A jeles jogtörténész kiemelte Dr. Szeiler Erika áldozatos segítségét.

Az emlékkönyv rendkívül igényes kivitelezése a HAXEL Könyvkiadó Kft. munkája.